Sittardse Historische Kalender

Deze kalender neemt U mee naar het Sittardse verleden. Iedere dag vindt U verschillende feiten die ooit hebben plaatsgevonden en waarvan de datum bewaard is gebleven. Er is uitdrukkelijk niet gestreefd naar volledigheid. Bovendien treft U grote en kleine feiten aan, zappend door Sittards geschiedenis. De selectie is volledig willekeurig. Basiscriterium om op deze site te komen is het feit dat het ooit nieuws is geweest. Daarbij moet in het oog gehouden worden dat ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen in de ogen van nu, vroeger gebeurtenissen kunnen zijn geweest waarover nog lang gepraat is geworden. In die zin wensen wij de bezoekers van onze site veel leesplezier bij het bladeren door onze 'Annalen'.

De Sittardse Historische Kalender is alleen te zien op onze website en is niet in gedrukte of andere vorm verkrijgbaar.

 

24 maart

1543
Tussen zes en zeven uur 's morgens vertrekt het Gelders-Kleefse leger uit Roermond naar Sittard onder leiding van Diederik Hoen, Heer van Aerssen. Omstreeks twee uur 's middags arriveren zij te Sittard. Het weer is slecht deze dag, vriesachtig met een bijtende wind, hagel en regen. De tegenstander, de troepen van keizer Karel V, onder leiding van Philips van Croy, zijn vermoeid van een eerdere veldslag bij Heinsberg. Zij hebben bovendien alle hagel en wind in het gezicht.
De keizerlijke troepen tellen 24 vendels Hoog- en Nederduitse landsknechten, infanteristen, met in totaal ongeveer 4800 manschappen. Zij worden geholpen door 3400 Waalse ruiters en 24 kanonnen.
De Gelder-Gulikse troepen, de troepen van de heer van Sittard, tellen 2000 man piekeniers, 2000 man haakbusschutters, 4 vendels (800 man?) Sittardse schutters, 3000 ruiters en 5 kanonnen. Een van de Sittardse schutterijen, de Jonghe compagnie, vecht actief mee, de andere schutterij 'die alde scutterei' verdedigt de vesting Sittard. De slag vindt plaats in het veld tussen Sittard en Broeksittard. Het wagenkamp van de keizerlijke troepen bevindt zich te Broeksittard. Het Tuddernderbroek, een moerassig gebied, speelt een belangrijke rol. Na aanvankelijk keizerlijk succes, keert het tij en de Geldersen slagen erin een overwinning te behalen.

De verliezen zijn hoog. Aan keizerlijke zijde 3000 doden, de Gelderse troepen tellen 1000 doden. Zeker 1500 paarden worden gedood. Ook Diederik Hoen sneuvelt, evenals veel andere edellieden. De kanonnen van de keizer, evenals 20 vaandels, 300 tonnen buskruit en het gehele wagenkamp vallen in Gelderse handen. De slag gaat de geschiedenisboekjes in als de 'Slag aan de Kempekoel', immers rond de beide veldwegen, de Grote en de Kleine Kempekoel heeft zich deze slag afgespeeld. In het Europa van die tijd heeft de nederlaag van het keizerlijke leger paniek gezaaid. De hertog van Gelder, de overwinnaar liet een gedenkpenning slaan. Bovendien bestaat er een kleine houtgravure uit deze tijd en een drietal liederen herinneren aan deze veldslag. De Sittardse schutters leven voort in de huidige Stadsschutterij St.-Rosa.

1642
Overste graaf Witgenstein verschijnt met troepen te Gangelt en zendt een luitenant en een sergeant naar Sittard met het verzoek een lid van het stadsbestuur naar Gangelt af te vaardigen. Het stadsbestuur is echter voor een deel gevlucht naar Maaseik. Troepen van deze bevelhebber zijn ingekwartierd te Gangelt, Waldfeucht, Tuddern en Susterseel, in totaal zo'n 2000 man. Omdat de gevorderde gelden niet op tijd binnen zijn worden deze plaatsen leeggeplunderd en mannen en vrouwen worden mishandeld. Ook het vee wordt geroofd. Vrouwen worden verkracht door soldaten van deze bevelhebber.

1919
De rantsoenering van boter wordt opgeheven


Historische feiten van andere dagen